Familjejuridik

I samarbete med Juristbyrån Marcus Schörling erbjuds fullständig familjejuridisk service.

Jur. kand. Marcus Schörling kommer närmast från Skattekontoret i Vänersborg där han arbetat med registrering av bouppteckningar.

Sedan september 2006 arbetar han i våra lokaler med familjejuridik och är behjälplig med upprättande av allehanda dokument av  familjejuridisk natur.

Ring 0522-793 00 för tidsbokning.

Exempel på tjänster som erbjuds:

– Bouppteckning
– Arvskifte
– Testamente
– Äktenskapsförord/samboavtal
– Gåvobrev
– Lagfartsärende

Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning är en förteckning över dels den avlidnes tillgångar och skulder och dels över arvingarna. Var den avlidne gift så ska även efterlevande makas tillgångar och skulder redovisas.

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och sedan inom en månad från upprättandet insändas till skatteverket för registrering.

Efter registreringen tjänar bouppteckningen som en legitimationshandling för dödsboet och visar vilka som äger rätt att företräda boet. Om det bara finns en dödsbodelägare så utgör bouppteckningen även fångeshandling för fastighet och används för att söka lagfart.

Om det är flera dödsbodelägare så ska enligt lag ett skriftligt arvskifte upprättas.

Kontakta oss för professionell hjälp med bouppteckningen.

Tänk på att bouppteckningen är en värdehandling och inte får slängas!

Arvskifte

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad kan boets avveckling påbörjas.

Om det bara finns en dödsbodelägare räcker bouppteckningen för detta. Det finns ju då bara en person som egendom tillfaller.

Är det två eller fler måste det upprättas ett arvskifte där egendomen fördelas mellan arvingarna. Särskilt viktigt är detta då det finns en fastighet som ska tillskiftas en eller flera av dödsbodelägarna. Arvskiftet kommer då att utgöra fångeshandling för fastigheten och används för att söka lagfart på fastigheten

Testamente

Testamente

Ett testamente upprättas vanligtvis för att på något sätt förändra den legala arvsordningen. Det går också bra att upprätta ett testamente enbart för att förordna att arvet ska utgöra enskild egendom för arvtagaren och därigenom inte ingå i en eventuell bodelning.

Runt testamentet finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt. Det ska exempelvis vara skriftligt, undertecknat av testator samt bevittnat.

Ett testamente kan vara en komplicerad handling att upprätta på egen hand och eventuella otydligheter kan få stora konsekvenser.

Kontakta oss gärna för hjälp med upprättandet.

Testamentet bör sedan förvaras på ett tryggt ställe, helst i bankfack. Ha dock gärna en kopia i hemmet med uppgift om var originalet finns för att underlätta för efterlevande.

Vi erbjuder ett fast pris på 1 875 kr för upprättande av testamente.

Äktenskapsförord/Samboavtal

Äktenskapsförord/Samboavtal

Vid äktenskapets ingående uppstår vad som kallas giftorätt makarna emellan. Detta innebär ett latent äganderättsanspråk på hälften av den andre makens nettotillgångar och vice versa. Detta aktualiseras dock endast vid bodelning.

För att undvika att egendom, viss specifik eller all, ska bli föremål för delning så kan ett äktenskapsförord upprättas och egendomen göras till enskild. Detta innebär att egendomen inte ingår vid en bodelning.

Även vid samboskap uppstår en form av latent äganderättsanspråk. Den omfattar dock bara viss egendom, exempelvis gemensamt bohag och bostad. Ytterligare ett krav för att egendom ska kunna bli föremål för sambo-delning är att egendomen anskaffats för gemensamt bruk. Detta oavsett vem av samborna som köpt och betalat egendomen.

Genom att upprätta ett samboavtal kan man undanta viss eller all egendom från att ingå i en sambodelning.